Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Sukupuolesta pintaa syvemmältä?

31/03/2017

Tieteen käsitteistä on tärkeää puhua pintaa syvemmällä tasolla. WeAll-hankkeessa työskentelevä professori Jeff Hearn analysoi esitelmässään 16.3.2017 tutkimushankkeemme kannalta keskeisiä käsitteitä kuten sukupuoli, organisaatio ja monimuotoisuus. Hearn toi esiin käsitteiden moniuloitteisuuden ja vivahteikkuuden.

Käyttämillämme sanoilla on konkreettista merkitystä sille, miten ymmärrämme maailman. Hyvänä esimerkkinä tästä on käsite ”gender”, jota ei voi mustavalkoisesti erottaa käsitteestä ”sex”. Kriittisyys käsitettä ”gender” kohtaan on samanaikaisesti kasvanut, kun sen käyttö on vakiintunut myös akateemisen maailman ulkopuolella. Näiden kahden käsitteen kautta on tuotettu kahtiajakoa biologisen ja sosiaalisen sukupuolen välillä, vaikka niitä on vaikea täysin erottaa toisistaan. Yhtenä vaihtoehtona Hearn tarjosi käsitettä gex, joka viittaa eri tapoihin, joilla ”gender” ja ”sex” linkittyvät tai eivät linkity toisiinsa.

Hearn esitelmöi Hankenin GODESS-instituutin historiasta ja painopisteistä. WeAll-hanke on merkittävästi vaikuttanut GODESS-instituutin syntyyn. GODESS-instituutti yhdistää sukupuoleen, organisaatioihin, monimuotoisuuteen, intersektionaalisuuteen, tasa-arvoon, sosiaaliseen kestävyyteen ja ylirajaisuuteen liittyvää tutkimusta. Esitelmässään Hearn kävi läpi eri tapoja lähestyä instituutin keskeisiä käsitteitä ja käsitteiden välisiä suhteita.

bursa escort