Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

WeAll-forskningsprojekt

WeAll

  • skapar ny kunskap för utvecklandet av ett hållbart och rättvist arbetsliv både på landsbygden och i städerna
  • utvecklar kunskap och metoder som synliggör mångfald och främjar likabehandling i arbetet
  • utreder hinder för sysselsättning och möjligheter för förenandet av arbete och privatliv
  • bidrar med forskningsbaserade förslag till riktlinjer och praxis för ökande av välmående i arbetet och för att förlänga tiden i arbetslivet
  •  erbjuder kunskap för beslutsfattande processer som berör utveckling av arbetslivet och förnyandet av grundservicen och förmånssystemet.

WeAll förenar akademisk forskning och samhällspåverkan på nya sätt. WeAll utvecklar och stärker en dialog mellan den mångdisciplinära forskargruppen och intressentgrupper i arbetslivet.

WeAll-projektet består av en mångdisciplinär forskargrupp. I forskningsprojektet ingår Helsingfors universitet, Hanken Svenska Handelshögskolan samt Jyväskylä universitet.

Omsorgsansvar i förändring samt förhållandet mellan arbete och familj

Vi undersöker förhållandet mellan föräldraskap (moderskap/faderskap) och arbete, samt hur detta förhållande tar sig uttryck i organisationers politik och praktisk samt relationerna till sociala förmåner.

Vår forskning skapar kunskap om främjande av kvinnors karriärutveckling och jämställda löner samt vilka möjligheter unga kvinnor och invandrare har att avancera i arbetslivet. Vi undersöker också sysselsättningsmöjligheterna för invandrare på landsbygden ur ett SME-perspektiv.

Vår forskning utgår ifrån en intersektionell analys där vi granskar ålder, kön, etnicitet och bostadsort i förhållande till förändrade sociala värden i en föränderlig ekonomisk miljö.

Forskningen kommer också att producera kunskap om de mekanismer, som både begränsar och stöder olika gruppers färdigheter/möjligheter att delta och avancera i arbetslivet samt tillfredsställande sätt att förena arbete och familj. Vi undersöker politik och praktik för att förena arbete och familj, dess institutionalisering i organisationer och hur detta påverkar människor beroende av ålder och kön.

KONTAKTUPPGIFTER
Anna-Maija Lämsä
Jyväskylä universitet
anna-maija.lamsa(@)jyu.fi

Social och mänsklig hållbarhet i organisationer

I fokus för vårt forskningsarbete ligger de otydliga gränszonerna mellan arbete och privatliv och att orka i arbetet i en 24/7 ekonomi. Vi fördjupar oss i ledarskap- och organisationspraxis samt hur man diskuterar eller inte diskuterar gränserna mellan arbete och privatliv. Vi undersöker frågor kring dessa gränser och dess förhållande till olikheter (såsom ålder och kön) och ojämlikheter som hittas där.

Vi producerar kunskap för att främja upprätthållandet av arbetsförmågan, förlängningen av tiden i arbetslivet, välbefinnande och jämlikhet i arbetet. Forskningsresultaten kan användas vid förberedande av förändringar i den nationella politiken, såsom pensionsreformer och alterneringsledigheter, samt i konsekvensbedömningen av dessa förändringars inverkan på tiden i arbetslivet.

KONTAKTUPPGIFTER
Charlotta Niemistö
HANKEN, SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN
charlotta
.niemisto(@)hanken.fi

Olika personers och gruppers tillträde till arbetslivet

Vi undersöker metoder, erfarenheter och diskurser ur ett intersektionellt perspektiv. I vår forskning tar vi speciellt fasta på etnicitet, kön och en mångfald av kön, ålder, boende ort, nationalitet, religion, språk, funktionsnedsättning, klass och sexuell läggning. Vi undersöker dessa faktorers inverkan på hur främjandet av jämlikhet i arbetslivet förverkligas. Vårt mål är att skapa kunskap som kan användas för att bättre förstå möjligheter och begränsningar som berör tillträde till arbetslivet, samt kunskap om främjande av jämlikhet vid planerar av nya tillvägagångsätt, diskussionsformer och verksamhetsmodeller.

I vår forskning undersöker vi invandrare samt över 50-åringar, deras sysselsättningsgrad och de tjänster som riktas till dem. Detta gör vi i samarbete med TE-service, föreningar och andra aktörer. Vårt mål är att producera kunskap och metoder som främjar anställning av de undersökta grupperna.

Vi undersöker hur icke-heterosexuella unga och transunga förhåller sig till karriär, utbildning och sysselsättning. Forskningen baserar sig på ett fråge- och berättelsematerial från över 1800 unga. Syftet med forskningen är att producera kunskap om olika ungas karriärsval och erfarenheter från arbetslivet. Vi undersöker också olika sätt att diskutera tillträde till arbetslivet och hur det i dessa diskussioner byggs olika och intersektionella distinktioner och hur normativiteter upprätthålls eller avkodas. Forskningsmaterialet omfattar social media och andra medier, läroplansdokument och läroböcker samt texter från forskning och inflytelserika aktörer.

KONTAKTUPPGIFTER
Jukka Lehtonen
HELSINGFORS UNIVERSITET
jukka.p.lehtonen(@)helsinki.fi

bursa escort