Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Muunsukupuolinen työntekijä näkyy todennäköisemmin turvallisessa tilassa

03/11/2021

Onko sinun työpaikallasi ketään avoimesti muunsukupuolista henkilöä? Muunsukupuolisuus voi olla hyvinkin näkymätön identiteetti. Se jää näkymättömäksi erityisesti perinteistä nais-mies-jakoa ylläpitävissä ympäristöissä, jollaisia monet työpaikat yhä ovat. Tällaisen kaksijakoisen sukupuolikäsityksen ulkopuolelle jää kuitenkin monia identiteettejä, kuten esimerkiksi muunsukupuolisuus ja sukupuolettomuus. Laajemmin näitä identiteettejä kuvailee termi ei-binäärisyys.

Työpaikan binäärisyys voi tulla ilmi esimerkiksi sukupuolen mukaan jaoteltujen WC-tilojen sekä sukupuolittavan kielenkäytön muodossa. Toiminnantutkijoiden Karen McCarthy, Meghan Ballog, Maria Mayela Carranza ja Katie Lee mukaan binäärisessä sosiaalisessa ympäristössä navigoiminen voi saada ei-binäärisen henkilön esimerkiksi välttelemään tiettyjä sosiaalisia tilanteita tai paikkoja. Työntekijä saattaa myös joutua ilmaisemaan sukupuolta tavalla, jota ei koe omakseen. Kaikki tämä aiheuttaa ahdistusta, joka voi pahimmillaan johtaa työelämästä vetäytymiseen. Omana itsenä työelämässä oleminen on siten työhyvinvointikysymys.

Sukupuolen moninaisuutta on kuitenkin mahdollista tukea työpaikoilla turvallisemman tilan periaatteiden avulla. Turvallisemman tilan periaatteet ovat esimerkiksi vertaistuen piirissä ja harrastustoiminnassa yleistynyt käytäntö. Ne ovat yhteisön yhdessä sopimia periaatteita ja ohjeita, joiden mukaan pyritään ennaltaehkäisemään ja ratkaisemaan syrjintätilanteita. Esimerkki periaatteesta on itsemäärittelyoikeus: jokaisella yhteisön jäsenellä on oikeus määritellä oma sukupuolensa, ja jokaisen omaa määrittelyä on kunnioitettava.

Millä tavoin turvallisemman tilan periaatteet voisivat hyödyttää juuri ei-binääristä työntekijää? Tutkijat Ann Hergatt Huffman, Maura Mills, Satoris Howes ja David Albritton nimesivät yhdeksi kaikkein tärkeimmistä ei-binääristen työntekijöiden työnhyvinvointiin liittyvistä tekijöistä esihenkilöiden ja erityisesti kollegoiden aktiivisen tuen. Tämä tuki voi esimerkiksi ilmetä uuden nimen ja sukupuolittamattomien termien käytössä. Tällaisen tuen saaminen tosin edellyttää sitä, että ei-binäärinen työntekijä uskaltautuu kertomaan identiteetistään ja erityistarpeistaan. Ennen sukupuolen ilmaisua on tällaisen työntekijän jotain kautta pääteltävä, onko ympäristö vastaanottava näille erityistarpeille. Ellei työpaikalla ole selkeästi määriteltyjä käytäntöjä tai ennakkotapauksia, on sukupuolen ilmaisu aina riski.

Juuri tässä turvallisemman tilan käytännöt tulevat avuksi. Kun esimerkiksi WC-tilojen muuttaminen sukupuolineutraaleiksi on kertaluontoinen teko, turvallisen tilan periaatteilla voidaan varmistaa jatkuva ja aktiivinen tuki, jolla on suurin merkitys ei-binääristen henkilöiden työhyvinvoinnissa. Selkeästi esille tuodut ja yhdessä kehitetyt turvallisemman tilan periaatteet kertovat koko työyhteisölle jo etukäteen, kuinka sensitiivisissä tilanteissa tulee toimia. Tällöin myös ei-binäärinen henkilö voi kokea työyhteisön tuen jo ennen päätöstä kertoa omasta identiteetistään. Turvallisemman tilan käytännöt siis auttavat vähemmistöjä, koska ne jakavat vastuuta tasa-arvoisesta kohtelusta laajemmalle työyhteisöön.

Oman identiteetin jakaminen työpaikalla on lopulta jokaisen oma päätös. Päätöksen tekemistä voi kuitenkin helpottaa tieto työyhteisön tuesta. Turvallisemman tilan hyödyntäminen olisikin yksi konkreettinen teko kohti tasa-arvoisempaa työpaikkaa, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä vähättelyä tai syrjintää. Turvallisempi tila toteutuu kuitenkin vasta, kun jokainen työyhteisön jäsen työskentelee sen eteen. Siksi tärkeää olisikin koko työyhteisön kouluttaminen aiheesta.

Ilona Koutonen

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston opiskelija, joka kirjoitti blogitekstin osana WeAll-hankkeen järjestämää Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -opintojaksoa.

Lisää luettavaa:

McCarthy, K., Ballog, M., Carranza, M. M., & Lee, K. (2020). Doing nonbinary gender: The occupational experience of nonbinary persons in the environment. Journal of Occupational Science, 1-16.

Huffman, A. H., Mills, M. J., Howes, S. S., & Albritton, M. D. (2021). Workplace support and affirming behaviors: Moving toward a transgender, gender diverse, and non-binary friendly workplace. International Journal of Transgender Health, 22(3), 225-242.

Marvell, R., Broughton, A., Breese, E., & Tyle, E. (2017). Supporting trans employees in the workplace. Institute for Employment Studies (IES).

bursa escort