Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Mielenterveys- ja päihdekuntoutustyö on samaan aikaan rakasta ja raskasta

21/01/2020

”On semmosii päivii tai on sitä niin sanottuu kiirettä et on paljo yhen päivän aikaan asioit hoijettavana. Mut etku tää antaa niin paljo niin ne raskaat hetketki, ne menee ja unohtuu.”

Tarkastelin pro gradu -tutkielmassani mielenterveys- ja päihdekuntoutusohjaajien työssä jaksamista ja työuupumusta osana WeAll-hankkeen spinoff-projektia ”Sustainable working life and coping at work in times of large-scale institutional changes in social and health sectors”. Tutkimus kiinnittyy tässä ajassa vallitsevaan huomattavan vilkkaaseen yhteiskunnalliseen keskusteluun työhyvinvoinnista. Aineistoksi valikoitui otteita yhdeksästä haastattelusta. Haastattelut toteutettiin mielenterveys- ja päihdekuntoutuspalveluja tarjoavassa organisaatiossa, jossa on mahdollisuus myös tehostettuun palveluasumiseen.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutustyön ohjaajat kokevat työnsä hyvin merkityksellisenä. Työ asukkaiden elämän eheyttäjänä, tukijana ja rinnalla kulkijana luo vahvan merkityksellisyyden kokemuksen ja tuo mielekkyyttä ohjaajien arkityöhön. Samaan aikaan työ kuitenkin kuormittaa. Asukkaiden erilaisten sairauksien kirjo on lisääntynyt, ja eri sairauksista kärsivien asukkaiden erilaiset tarpeet synnyttävät ristiriitoja heidän välilleen. Lisäksi asukkailla voi olla merkittäviä vaikeuksia elämänhallinnan ja käyttäytymisenhallinnan kanssa. Kuntoutustyö näyttäytyykin hyvin kaksijakoisena; asukkaiden kohtaaminen tekee työstä merkityksellistä, mutta samaan aikaan myös raskasta.

Kenties pysäyttävintä oli huomata kuinka työssä jaksamisen ongelmat normalisoituvat ohjaajien haastatteluissa. Väsyminen, stressi ja jopa työuupumus ilmenevät kuvailuissa tavalla, josta niiden voi tulkita tulevan lähes luontaiseksi osaksi työtä. Esimerkiksi työuupumusten toistuvuus tulee mainituksi usein ohimennen kuin kevyenä arkisena toteamuksena. On kuin stressi ja työuupumus oletettaisiin olemukselliseksi osaksi kuntoutustyötä.

Työssä jaksamisen ongelmat normalisoituvat haastatteluissa siitäkin huolimatta, että kohdeorganisaatiossa tehdään paljon töitä työhyvinvoinnin eteen. Työntekijät ilmaisevat saavansa sekä työyhteisöltä että organisaatiolta tukea työssä jaksamiseen ja lisäksi monien sosiaalisten käytäntöjen kuvataan tukevan työssä jaksamista. Kohdeorganisaatiossa työhyvinvointiin käytetään siis paljon resursseja ja prosesseja kehitetään myös tilanteisiin, joissa työntekijän voimavarat ehtyvät. Työhyvinvointi on organisaatiossa selvästikin ”agendalla”.

Työssä jaksamisen ongelmat voivat vaikuttaa yksilön elämään kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi työuupumuksen vaikutukset eivät rajaudu vain työstä suoriutumiseen. Lisäksi työuupumuksen on todettu vaativan pahimmillaan armottoman pitkän toipumisajan. Jokainen työuupumustapaus tulisikin nähdä organisaatiossa erityistä huomiota vaativana, vakavana työntekijän hyvinvointia uhkaavana tilana eikä uupumusta tulisi päästää muodostumaan osaksi esimerkiksi tietyn työyhteisön tai ammattikunnan normaalia arkea.

Työssä jaksamisen ongelmien määrä ja niiden normalisoituminen osaksi työtä mietityttää, erityisesti kun kyseessä on vastuulliseksi kuvattu organisaatio. Jo vuosikymmeniä jatkuneen työhyvinvoinnin teemoihin liittyvän tutkimuksen tulee jatkua, sillä haasteet eivät selvästikään ole loppuneet.

Sari Lappi, YTM. Kirjoittaja on toiminut projektiassistenttina WeAll-hankkeessa Hankenilla. Pro gradu -tutkielma ”Mielenterveys- ja päihdekuntoutusohjaajien työssä jaksaminen” on luettavissa kokonaisuudessaan Itä-Suomen yliopiston sivuilta. 

Projektin ”Sustainable working life and coping at work in times of large-scale institutional changes in social and health sectors” rahoittaja on Liikesivistysrahasto.

bursa escort