Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

Miesten terveys ja työelämä – mikä rajautuu muuttuvan mieskuvan ulkopuolelle?

25/02/2020

Viimeaikaisen työelämän tutkimuksen keskeinen mielenkiinnon kohde on ollut työntekijän vastuu terveydestään. WeAll-hankkeessa tekemäni mediatutkimus on täydentänyt tätä keskustelua tarkastelemalla sitä, kuinka media sukupuolistaa työhön liittyvän terveyttä koskevan vastuun merkityksiä. Analyysin kohteena olivat kotimaiset työelämään ja koulutukseen liittyvät sanomalehtitekstit, joissa käsitellään miesten itseensä kohdistamaa huolenpitoa. Tulokset osoittavat, että kotimaisessa mediassa työelämään osallistuminen liitetään toistuvasti osaksi ihanteellista miehenä olemisen tapaa. Itsestä huolehtimista, joka tähtää parempaan jaksamiseen tai työuran pidentämiseen, tarkastellaan myönteisesti. Miehiin, jotka pyrkivät kohentamaan hyvinvointiaan palkkatyön tarpeiden vastaisesti, liitetään epäilyä, hämmennystä ja paheksuntaa. Huomionarvoista on, että miesten suhde perheeseensä ja hoivavelvollisuuksiin jää representaatioissa sivuosaan tai siihen ei viitata lainkaan.

Vuosina 2017 ja 2018 haastattelin väitöstutkimustani varten miehiä, jotka työskentelivät media-alalla, sosiaali- ja terveysalalla ja logistiikassa. Haastattelujen aiheena olivat haastateltavien käsitys työhön liittyvän itsestä huolehtimisen merkityksestä ja sisällöstä, haastateltavien käyttämät menetelmät itsestä huolehtimiseen sekä sukupuolen merkitys aiheen kannalta. Tähtäsin aineistonhankinnassa edustavuuteen rajaamalla aineistonhankintani kolmeen alaan, joissa vaadittu koulutustaso ja työn tuottama rasitus poikkeavat toisistaan. Valitut alat edustavat yhä lisääntyvää jälkiteolliselle yhteiskunnalle ominaista työtä, jossa korostuvat kokemus työn prekarisaatiosta, koetut vaatimukset itserefleksiivisyydestä ja oman työn tuottavuudesta sekä perinteisen työn sukupuolistuneen segregaation vähintään osittainen murtuminen.

Empiirinen tutkimukseni miesten eletyistä kokemuksista riitauttaa voimakkaasti mediassa piirtyvää toivekuvaa itseään huoltamalla pidennettyjä työuria ja uranousua tavoittelevasta miehestä. Miesten puheessa korostui pyrkimys tasapainoon työn ja vapaa-ajan välillä sekä kamppailu työn hämärtyviä rajoja vastaan. Itsestä huolehtimista koskevaa puhetta tarkasteltiin mielenkiinnolla, vaikka miehet käsittivätkin esimerkiksi terveyden mediarepresentaatiot osittain omille pyrkimyksilleen vastakkaisiksi. Feminiiniseksi mielletyn terveyskäyttäytymisen muotojen, esimerkiksi ryhmäliikunnan, nähtiin olevan potentiaalisesti alihyödynnettyjä keinoja huolehtia terveydestään työelämässä. Perinteisen miehenä olemisen tavan osatekijäksi mielletystä välinpitämättömyydestä omaa terveyttä kohtaan pyristeltiin kaikin keinoin eroon. Olen nimittänyt tätä toimintaa perinteisestä maskuliinisuudesta parantumiseksi. Haastateltavat kuvailivat puheessaan siirtymää miehiin kohdistuvien epätarkoituksenmukaisten odotusten täyttämisestä kohti sukupuoletonta kansalaisuutta, jossa yhdistyvät vastuu oman työn tuottavuudesta sekä halu soveltaa kaikkea saatavilla olevaa tietoa paremman terveyden saavuttamiseksi.

Huolimatta pyrkimyksestä aikaisempaa leppoisempaan elämänrytmiin miehet käsitteellistivät ansiotyön kaikkein keskeisimmäksi velvollisuudekseen. Työn huolella ylläpidettyjen rajojen ulkopuolinen aika jäi puheessa sameaksi ja epämääräiseksi. Julkinen mieskuva ja miesten itseään koskeva puhe näyttää lyhyessä ajassa onnistuneen poistamaan miehenä olemisen ja omasta terveydestä huolehtimisen välisen ristiriidan. Tutkimukseni antaa aihetta pohtia sitä, kuinka terveysorientoitunut työntekijäkansalaisuus uusintaa miesten ja palkkatyön välistä elimellistä yhteyttä. Onko miesten lisääntynyt itsestä huolehtiminen vain uusi ammattilaisuuden muoto ja keino hankkia kunnioitusta ja myönteisen itseymmärryksen aineksia palkkatyön kautta? Tukeeko miesten lisääntynyt mielenkiinto työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa kohtaan miesten valta-asemien purkamiseen?

Henri Hyvönen on tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineessa ja WeAll-hankkeessa.

Lisäluettavaa

Hyvönen, Henri (2017) Itsestä huolehtiminen nuorten miesten työntekoa ja opiskelua käsittelevissä sanomalehtiteksteissä. Sukupuolentutkimus–Genusforskning 30(4): 39–53.

Hyvönen, Henri (2019). Men’s work-related self-care in the Finnish media. Research on Finnish Society, 12, 7–22.

Hyvönen, Henri (ilmestyy). Care for the self – but not for the career? Men’s perceptions of work-related self-care. Teoksessa Kadri Aavik & Josephine Hoegaerts (toim.) ‘Making It Like a Man’ – Men, Masculinities and The Modern Career. Berlin: De Gruyter.

bursa escort