Tutkimuksella kohti tasa-arvoista työelämää

KUTSU kirjoittaa Kasvatus-lehden teemanumeroon: Sukupuoli ja risteävät erot kasvatuksessa ja koulutuksessa -teemanumero (3/2018)

31/01/2017

Erityisesti sukupuolentutkimuksessa on viime aikoina pohdittu intersektionaalisuutta eli yhteiskunnallisten erontekojen samanaikaista vaikuttamista ja sitä, miten nämä erilaiset erot ja eronteot risteävät ja kietoutuvat toisiinsa. Kasvatuksen ja koulutuksen käytännöissä rakentuu, risteää ja kietoutuu yhteen monenlaisia eroja. Sukupuolen ja sen moninaisuuden kanssa risteäviä eroja ovat muun muassa yhteiskuntaluokka, etnisyys, maahanmuuttajastatus, seksuaalinen suuntautuminen, asuinpaikka, vammaisuus sekä kykyisyys. Intersektionaalisuus voidaan nähdä teoreettisena ja metodologisena työkaluna, jonka avulla niin yksilöön kuin yhteiskuntaankin kiinnittyviä eroja voidaan analysoida toisiinsa liittyen.

Kasvatuksen ja koulutuksen feministisen tutkimuksen verkosto KAFE järjesti Turun Kasvatustieteen päivillä syksyllä 2016 symposiuminErot, erilaisuus, eriarvoisuus – monien sosiaalisten erojen intersektionaalisuuden metodologiaa, jossa kuultiin esityksiä ja käytiin keskustelua koulutuksessa ja kasvatuksessa tapahtuvien erilaisten ja moninaisten sosiaalisten erontekojen yhteen kietoutumista ja seuraamuksia. Kasvatus-lehden teemanumero jatkaa käytyä keskustelua.

Teemanumeroon toivotaan artikkeleita kasvatustieteiden, aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja kasvatushistorian lisäksi lapsi- ja nuorisotutkimuksen, sukupuolen, maskuliinisuuden, queer- ja transtutkimuksen sekä työelämäntutkimuksen näkökulmista. Teemanumeroon voi tarjota empiirisiä, teoreettisia ja metodologisia artikkeleita, katsauksia, puheenvuoroja ja kirja-arvioita esimerkiksi seuraavista aihepiireistä:

–       sukupuoli ja sen moninaisuus osana intersektionaalista analyysia, esimerkiksi miten risteävät erot (kuten sukupuoli, etnisyys, ikä, yhteiskuntaluokka, seksuaalisuus tai vammaisuus) ilmenevät koulutuksen ja kasvatuksen käytännöissä

–       risteävät erot koulujen, oppilaitosten ja työelämän instituutioiden käytännöissä

–       kasvatus intersektionaalisuuden näkökulmasta moninaisten yksilöiden tai ihmisryhmien (kuten opettajien, oppilaiden ja työntekijöiden) näkökulmasta

–       risteävät erot mediassa, oppikirjoissa ja opetussuunnitelmissa

–       erilaiset intersektionaalisuudet ja niiden soveltuvuus teoreettisesti tarkasteltuna

–       intersektionaalista näkökulmaa soveltavien tutkimusten metodologiset ratkaisut ja niiden kriittinen tarkastelu

–       risteävät erot ja niihin liittyvät normit ja normatiivisuudet (kuten valkoisuuden, vammattomuuden ja heteroseksuaalisuuden normatiivisuuden yhtäaikaisuus)

–       anti-rasistisen, anti-seksistisen ja anti-homofobisen koulutuksen risteävyys ja erillisyys

Teemanumeron toimittavat Annukka Jauhiainen, Jukka Lehtonen ja Outi Ylitapio-Mäntylä. Valmiit Kasvatus-lehden kirjoittajaohjeiden mukaiset artikkelikäsikirjoitukset tulee lähettää 31.8.2017 mennessä. Myös katsauksiksi, puheenvuoroiksi ja kirja-arvioiksi tarkoitetut tekstit lähetetään toimittajille 31.8.2017 mennessä. Teemanumero ilmestyy kesäkuussa 2018.

Teemanumeroon tarjottavat tekstit lähetetään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen annukka.jauhiainen (at) utu.fi

Mikäli olet kiinnostunut tarjoamaan tieteellistä artikkelikäsikirjoitusta tai muuta tekstiä Kasvatus –lehden teemanumeroon, voit olla yhteydessä sen toimittajiin 31.3.2017 mennessä. Kerro kirjoitusideastasi ja saat vinkkejä käsikirjoituksen valmisteluun sekä lisätietoja toimitusprosessin aikataulusta. Lähetä kirjoitusideaviestisi osoitteeseen: jukka.p.lehtonen  (at) helsinki.fi

Toimittajat:

Annukka Jauhiainen toimii lehtorina kasvatustieteiden laitoksella Turun yliopistossa. Hän on tehnyt kasvatushistoriallista tutkimusta sukupuolen ja yhteiskuntaluokan risteämisestä sekä sukupuolittuneesta toimijuudesta. Hän on tutkinut myös yliopiston opetustyön sukupuolittuneisuutta ja kasvatusalan koulutuksen sukupuolitietoisuutta. Hän toimii Kasvatus & Aika -lehden toimituskunnassa ja on toiminut lehdessä myös vierailevana päätoimittajana.

Jukka Lehtonen on kasvatussosiologian dosentti, VTT, vanhempi tutkija WeAll-tutkimushankkeessa (weallfinland.fi, Suomen Akatemian Strategisen tutkimusohjelman rahoittama hanke 2015–2020) Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineessa. Hän on tutkinut seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta sekä niihin kietoutuvia erontekoja koulutuksessa ja työelämässä. Hän on toiminut tutkimuskoordinaattorina opettajankoulutuksen tasa-arvotietoisuushankkeessa ja pohjoismaisen Sukupuoli ja koulutus -verkoston (NERA) vetäjänä. Hän on toimittanut useita aihepiirin kirjoja ja on Gender and Education -lehden toimituskunnan jäsen.

Outi Ylitapio-Mäntylä toimii yliopistonlehtorina kasvatustieteiden tiedekunnassa Lapin yliopistossa. Hän on tutkinut sukupuolittuneita käytäntöjä erityisesti varhaiskasvatuksessa. Hän on toimittanut muun muassa Villit ja Kiltit. Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille -kirjan. Hän on toiminut refereenä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Hän toimii KAFE-verkoston yhteyshenkilönä.

bursa escort